a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | x | y | z | o | g | sh | ch | yo | yu | ya | s |

zavq

zavq

zavqlanmoq

zavqlanmoq

zavod

zavod

zag`izg`on

zag`izg`on

zag`cha

zag`cha

zaif

zaif

zaiflanmoq

zaiflanmoq

zaytun

zaytun

zambar

zambar

zambarak

zambarak

zambil

zambil

zamon

zamon

zamonaviy

zamonaviy

zamondosh

zamondosh

zang

zang

zanglamoq

zanglamoq

zangori

zangori

zanjir

zanjir

zanjirlamoq

zanjirlamoq

zar

zar

zarang

zarang

zarar

zarar

zararkunanda

zararkunanda

zararlanmoq

zararlanmoq

zararli

zararli

zarb

zarb

zarba

zarba

zarbdor

zarbdor

zargar

zargar

zarda

zarda

zarracha

zarracha

zarhal

zarhal

zafar

zafar

zax

zax

zahar

zahar

zaharlanmoq

zaharlanmoq

zaharli

zaharli

zaharxanda

zaharxanda

zax

zax

zaxlamoq

zaxlamoq

za`far

za`far

za`faron

za`faron

zeb

zeb

zerikmoq

zerikmoq

zehn

zehn

zig`ir

zig`ir

ziddiyat

ziddiyat

ziyoli

ziyoli

ziyon

ziyon

ziyorat

ziyorat

ziyofat

ziyofat

ziynat

ziynat

ziyraklik

ziyraklik

ziqna

ziqna

zilzila

zilzila

zina

zina

zindon

zindon

zino

zino

zira

zira

zirh

zirh

zich

zich

zichlamoq

zichlamoq

zovur

zovur

zolim

zolim

zor

zor

zoriqmoq

zoriqmoq

zorlanmoq

zorlanmoq

zorlik

zorlik

zulm

zulm

zulmat

zulmat

zuluk

zuluk

zulfin

zulfin

zumrad

zumrad

zuhal

zuhal

zuhra

zuhra

zuhro

zuhro

zo`r

zo`r